Xuân Nhâm Dần 2022

Bản lĩnh và hành động Việt Nam 2022

Thứ Ba, 08/02/2022 | 16:00

Đất nước trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, với bao khó khăn, thách thức nhưng cháy bỏng biết bao dự cảm lớn lao và khát vọng hành động, vì một Việt Nam hùng cường!

Có thể nói, những năm 20 của thế kỷ XXI là những năm sinh tử nhất của nhân loại, hơn cả hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai, kể trong một trăm năm qua, bởi đại dịch COVID-19. Giữa sự thăng trầm, sinh tử, với những lớp sóng chết người vẫn đang bao phủ khắp các châu lục, từng “đóng băng” thế giới mấy năm, ở thời khắc này, trước thềm Xuân 2022, càng đòi hỏi chúng ta hơn lúc nào hết, phải điềm tĩnh hành động hơn, biến nguy thành cơ, trong tử tìm sinh, để bứt phá và vượt lên. Và, trong đảo lộn, thăng trầm bởi đại dịch COVID -19 tác họa toàn diện, sâu sắc khiến các nước phải tìm ra con đường phát triển mới, ngày càng tiềm tàng đầy tính cạnh tranh, lại càng đòi hỏi chúng ta quyền biến hơn, bản lĩnh hơn, hành động một cách thích ứng và độc lập, vượt lên một cách sáng tạo, độc đáo. 

Những chủ nhân tương lai của đất nước. Ảnh: N.T.N

Năm 2021, đất nước chưa bao giờ khó khăn như thế này, kể cả khi dân tộc đi qua mấy cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trong thế kỷ XX. Nhưng không vì thế dân tộc lâm vào hoang mang, hoảng loạn, mà trái lại, qua sinh tử càng điềm tĩnh hơn, qua thử thách càng sáng tạo và quyết liệt hơn, trên con đường đã hoạch định, bước tới năm 2022. Trong bối cảnh ấy, chúng ta kiên định và sáng tạo thực thi những quyết sách trọng đại của Đại hội thứ XIII của Đảng.

*

*       *

Tầm nhìn của Đại hội XIII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” quán xuyến những vấn đề quyết sách chính trị chiến lược, to lớn và toàn diện, hoạch định các nhiệm vụ trọng tâm đã và đang trở thành hành động của toàn Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục tin tưởng thành công, vững chãi đi tới tương lai, trong tầm nhìn 2030, 2045, nhịp bước cùng thế giới.

Đại hội thứ XIII của Đảng lượng hóa tầm nhìn chính trị chiến lược phát triển quốc gia trên mọi phương diện. Và, bây giờ là tiếp tục hành động với bản lĩnh và khí phách Việt Nam. 

Nhìn lại toàn diện năm 2021 và chủ động bước tới năm 2022, Đảng ta đang nỗ lực lãnh đạo đổi mới cơ cấu kinh tế, định vị trong chiến lược kiến tạo chuỗi giá trị toàn cầu, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng xây dựng nền tảng cơ sở an ninh - chính trị vững mạnh. Chính phủ chủ động hoạch định những chiến lược mới, chính sách mới trong bối cảnh chung sống với đại dịch COVID-19 ở giai đoạn tiếp theo đang là một nhiệm vụ tối quan trọng. Đồng thời, không ngừng đổi mới, hoàn thiện xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập quốc tế sâu rộng, vừa tìm tòi và phát triển những động lực phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo và phát huy triết lý văn hóa phát triển mạnh mẽ và bền vững, vừa cùng thế giới chung tay chống đại dịch COVID-19 trên mọi bình diện, đầy trách nhiệm.        

Cùng nhân loại, hiện nay, dân tộc ta tồn tại và phát triển trong một “thế giới phẳng” và không phẳng. Điều đó đang thách thức chúng ta về sự nhạy cảm, tỉnh táo xác lập tầm nhìn chiến lược phát triển và bảo vệ đất nước.

Chưa bao giờ như hiện nay, lịch sử nhân loại đang vận động phức tạp, biến ảo khôn lường, thời cơ hàm chứa cả thách thức và ngược lại. Điều đó đặt ra trước chúng ta thách thức về sự kiên định và sự sáng tạo trong mỗi quyết sách chiến lược.

Hơn hết mọi thời, hiện nay, trong không gian mở, thế giới bước vào thời kỳ lịch sử phát triển ngắn hạn và rút ngắn, với kinh tế tri thức giữ vai trò xung lực. Điều đó đang thách thức chúng ta về lực lượng chiến lược, động lực của sự phát triển đất nước nhanh, mạnh và bền vững.

Trong bối cảnh ấy, trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn chiến lược quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách chính trị, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định và sáng tạo, linh hoạt không ngừng… mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Và, không gì minh triết hơn lúc này, rằng “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”, rằng, “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gi”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.       

Nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển và tiến bộ của đất nước, chúng ta phải xây dựng và phát triển một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song hành với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người Việt Nam ngang tầm công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, hướng tới xây dựng một nền văn hóa của sự phát triển bền vững, ngang tầm thời đại. Đây là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách. Đó cũng là lẽ sống còn, là quyết tâm chính trị không gì lay chuyển của Đảng ta; là nhân tố căn bản phát huy bản lĩnh, khí phách Việt Nam, hiện thân của nền văn hóa vì sự phát triển bền vững và nhân văn của dân tộc ta, trong thời đại ngày nay.

Để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, chúng ta phải thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển lực lượng sản xuất xã hội không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu của nó. Đồng thời, phải chủ động xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với nó, trọng tâm là thể chế quản lý, cơ chế vận hành nền kinh tế phù hợp, hệ thống thể chế đủ mạnh và hiệu quả, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Đặc biệt đội ngũ cán bộ đứng đầu bộ máy các cấp của Đảng, Nhà nước, các loại hình doanh nghiệp thật sự là những người ưu tú và tiên phong đổi mới, sáng tạo.

Tất cả phải nhằm tới việc trước hết là an Dân. Càng phòng chống đại dịch, càng khoan thư sức Dân. Dân là gốc Nước! Ý Dân là ý trời! Đó là thượng sách căn bản để phục hồi nền kinh tế giữa đại dịch và phát triển đất nước, để bảo vệ nền độc lập quốc gia và sự thống nhất bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn… của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi… của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc… đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta! Mặt khác, để an Dân, phải chăm lo Dân và chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh và quyền biến “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào xâm hại lợi ích dân tộc! Dân chủ đó quyền con người cao nhất, là quyền độc lập quốc gia tối thượng lúc này đối với chúng ta. Thượng sách giữ nước lúc này là, lợi ích quốc gia -  dân tộc - lợi ích của Nhân dân là tối cao, là bất khả xâm phạm; đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững, dân tộc phải tự mình trở nên hùng cường và phồn vinh!

Quảng trường Hùng Vương - biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: P.M.T       

Thực tiễn lịch sử 92 năm qua, nhất là 76 năm cầm quyền của Đảng xác tín: Sau khi có đường lối chính trị đúng, nhân tố quyết định thành công của đường lối chính là đội ngũ cán bộ, trước hết đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp và bộ máy tổ chức tương xứng. Đặc biệt từ thực tiễn 35 năm qua, tiếp tục đổi mới và đột phá nhằm xây dựng cho kỳ được đội ngũ người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp đồng thời là đội ngũ thủ lĩnh ở các phương diện này gánh vác trách nhiệm cầm quyền của Đảng, dẫn dắt đất nước, một trong những nhân tố căn bản làm nên thương hiệu quốc gia trở thành khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa thành bại. Vì, đường lối chính trị phải được thực hiện trực tiếp và trước hết bởi đội ngũ người đứng đầu đồng thời là thủ lĩnh một cách xứng đáng và ngang tầm, với tư duy mới về Đảng cầm quyền, về chiến lược phát triển đất nước, về sự vận động và xu thế phát triển của thế giới ngày nay… nhằm định vị chiến lược quốc gia, tạo nên sức mạnh, uy tín và thương hiệu xứng đáng của đất nước trong thế giới, như tôi đã trình bày.

Vị thế, vai trò dẫn dắt quốc gia khó ai thay thế, trước hết thuộc về đội ngũ tinh hoa dù lãnh đạo hay quản lý chính là ở đó, quyết định bởi đó. Đây là nhân tố căn bản, nguồn lực căn bản và trung tâm trong các nguồn lực cầm quyền của Đảng, sức mạnh căn bản của Nhà nước và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết phải thật sự bao gồm những phần tử ưu tú nhất của dân tộc, tiêu biểu cho sức mạnh quốc gia.

Cấp ủy các cấp, ban lãnh đạo các cấp chính quyền, ban lãnh đạo quản trị doanh nghiệp… phải thật sự là những cơ quan tinh hoa nhất của Đảng, Nhà nước và dân tộc; là môi trường trong sạch nhất để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và nâng đỡ, phát triển nhân tài. Đặc biệt là, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải là tấm gương chính trị thật sự toàn diện nhất, mạnh mẽ nhất và ưu tú nhất. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mang tầm chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; mặt khác, đẩy nhanh việc trí thức hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhu cầu, nhân tố quyết định trực tiếp bổ sung chất lượng và tạo các nguồn lực cầm quyền của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự quản trị của các doanh nghiệp… làm nên sức mạnh và thanh danh dân tộc. Người xưa dặn: “Cầu trị lấy nhân tài làm gấp”. Tiếp tục chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, người đứng đầu xứng đáng bao gồm các nhà chính trị, quản trị gia, kỹ trị gia có tầm nhìn xa rộng, là tấm gương về nhân cách chính trị, văn hóa và liêm chính; đội ngũ tham mưu tinh nhuệ và trung thành.

Đến lượt việc đột phá xây dựng đội ngũ dẫn dắt quốc gia, nói cách khác là đội ngũ người đứng đầu các cấp, trước hết là cấp chiến lược, dù lãnh đạo hay quản lý, hay quản trị doanh nghiệp… phải nhằm tạo dựng kỳ được rường cột của bộ máy tổ chức các cấp một cách tổng thể, bảo đảm sự vững mạnh, trong sạch, tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tương dung, ngang tầm với  đất nước và thời đại.

Đó là cái gốc bảo đảm sức mạnh và uy tín của Đảng, nhân tố có ý nghĩa sự thành bại công cuộc cầm quyền của Đảng hiện nay và tương lai; quyết định thành công của công việc dẫn dắt và phát triển quốc gia; tiếp tục đổi mới và phát triển vị thế, sức mạnh, uy tín đất nước. Đó là triết lý văn hóa của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững đất nước hiện nay và tương lai.

*

*        *

Thực tiễn lịch sử xác tín rằng, kinh nghiệm quá khứ sẽ chỉ là kinh nghiệm, nếu thiếu tầm nhìn chiến lược. Vì vậy, tầm nhìn chính trị không thể không đặt trên kinh nghiệm lịch sử. Nhưng, nếu muốn tiếp tục làm nên lịch sử nhịp bước cùng thời đại thì nhất định phải được dẫn dắt bởi tầm nhìn chính trị chiến lược. Nếu lịch sử định vị chúng ta là ai?, ở đâu?… thì tầm nhìn chiến lược chính trị cho chúng ta lời đáp: chúng ta đi tới đâu? và đi như thế nào? Nghĩa là hành động như thế nào có ý nghĩa tối thượng quyết định. Tầm nhìn chính trị lúc này là lực lượng chính trị, cũng chính là hành động và hành động quyết liệt của toàn thể dân tộc, nhân lên sức mạnh quốc gia.

Những quyết sách trọng đại của Đại hội XIII của Đảng tiếp tục công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện phát triển đất nước tới năm 2030 không chỉ là tầm viễn kiến dân tộc nhịp cùng thời đại, ý chí kiên định về xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc toàn vẹn qua hàng ngàn năm mà còn kết tinh trí tuệ, khát vọng vươn lên, là biểu hiện cao nhất của tinh thần và hành động cầu thị, tôn trọng tất cả các quốc gia, dân tộc, thấm đẫm chất nhân văn và tinh thần hòa mục với cộng đồng thế giới của đất nước. 

Bây giờ, từ tầm viễn kiến đó, trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh và danh dự của dân tộc Việt Nam đòi hỏi phải hành động, hành động và hành động không gì cản nổi!

Khởi thủy là hành động!  

Đó chính là cương lĩnh chính trị 2022, quyết định thành công những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng, vì một Việt Nam độc lập, thống nhất và hùng cường. .

Nhà báo, TS. Nhị Lê - nguyên Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.