Xuân Đinh Dậu 2017

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NĂM 2016 NIỀM TIN VỮNG CHẮC VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Thứ Năm, 29/06/2017 | 14:37

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi nhất định, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thử thách. Những tác động bất lợi của kinh tế thế giới, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp, sự cố môi trường biển ở miền Trung, thiên tai, hạn hán diễn ra liên tiếp từ đầu năm đến cuối năm… đã làm cho đời sống người dân cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng gặp nhiều khó khăn, gây tâm trạng lo lắng trong xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tăng cường lợi dụng những khó khăn của ta để chống phá, xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Song, trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đảng đã đưa ra những quyết sách và hành động, đặc biệt là quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo nên một niềm tin vững chắc hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP. Bạc Liêu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: P.T.C

Có thể nói năm 2016 là năm của công tác tư tưởng chính trị. Hàng loạt các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng và của Đảng bộ tỉnh được triển khai quán triệt và bắt đầu thực hiện, trong đó có nhiều chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Đáng chú ý nhất là Nghị quyết số 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn liền với Nghị quyết này là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết này đang được dư luận trong tỉnh và cả nước đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, năm 2016 cũng là năm của đấu tranh tư tưởng. Trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng liên tục đặt điều bôi xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lợi dụng vấn đề biển Đông, sự cố môi trường ở miền Trung để đả kích chế độ ta, lôi kéo một bộ phận người dân cả tin biểu tình, gây rối, hòng làm mất uy tín của Đảng, gây hoang mang, dao động, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, với bản lĩnh cách mạng của hơn 86 năm lãnh đạo dân tộc, Đảng ta đã bình tĩnh, sáng suốt, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, tổ chức thành công Đại hội XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, xây dựng Chính phủ hoạt động theo phương châm “liêm khiết, hành động, kiến tạo”, từng bước đưa kinh tế, xã hội vượt qua nhiều khó khăn, có bước tăng trưởng khá so với khu vực và thế giới, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bằng những hành động cụ thể, nhất là việc xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, bất kể ở cấp nào, địa phương nào.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị. Kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Đảng bộ tỉnh. Chất lượng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được nâng lên rõ rệt cả về nội dung và hình thức. Tỉnh ủy tăng cường mời báo cáo viên Trung ương là các đồng chí có uy tín, trình độ cao tham gia triển khai nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các ngành trong tỉnh. Đồng thời, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp cũng trực tiếp triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt cùng cấp. Việc tổ chức, quản lý các hội nghị quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Tinh thần, thái độ học tập nghị quyết của đa số đảng viên được nâng lên. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng thường xuyên chỉ đạo việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời tuyên truyền, giải thích cho người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc. Song song đó, Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với những cán bộ có biểu hiện sai phạm. Những chuyển biến trong sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng chính trị nói riêng đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi, kỳ vọng của tuyệt đại đa số nhân dân trong tỉnh về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh niềm tin tưởng, lạc quan đó, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, nhất là những người trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng chính trị không khỏi trăn trở, suy tư trước nhiệm vụ cấp bách, chiến lược mà Đảng và nhân dân đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặc dù Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề ra mục tiêu, quan điểm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khá toàn diện, nhưng vấn đề cốt lõi và cực kỳ quan trọng là phải củng cố vững chắc niềm tin chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Niềm tin chính trị là tiền đề dẫn đến ý chí chính trị và hành vi chính trị, nếu niềm tin chính trị bị lung lay, suy thoái hoặc mất đi thì ý chí và hành vi chính trị sẽ sai lệch gây tổn hại đến uy tín của Đảng và xa hơn là sự tồn vong của chế độ. Việc củng cố niềm tin chính trị là nhiệm vụ hết sức khó khăn đòi hỏi phải có sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, phải tiến hành ngay nhưng phải thận trọng, kiên trì, có bước đi thích hợp, phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để tạo chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Nhận diện những khó khăn, phức tạp của việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như nêu trên là cần thiết, để từ đó nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết hơn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh.

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bên cạnh việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề quan trọng sau:

Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn đinh kinh tế vĩ mô, nâng cao đời sống của nhân dân, chăm lo cho người có công, người nghèo, người cần được xã hội bảo trợ, thu hẹp dần khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội.

Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chọn công tác cán bộ là khâu “then chốt” để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng yếu tố đạo đức trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Thứ ba, đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công việc cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ tư, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ năm, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là gắn với các khâu của công tác cán bộ.

Công tác tư tưởng chính trị trong năm qua đã để lại nhiều dấu ấn nhất định, nhiều quan điểm, chủ trương mới của Đảng trên lĩnh vực này được triển khai quán triệt và thực hiện, tạo nên luồng sinh khí mới trong toàn Đảng, toàn dân ta. Mặc dù nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm của Trung ương Đảng, sự vào cuộc của các địa phương, trong đó có Bạc Liêu, sự giám sát của nhân dân, tin rằng việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của người dân cả nước cũng như của tỉnh Bạc Liêu.

Nguyễn Bình Tân

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.