TX. Giá Rai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ Sáu, 18/10/2019 | 16:07

Thời gian qua, TX. Giá Rai đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thị ủy, UBND thị xã đã cụ thể thành nghị quyết, kế hoạch thực hiện của các cấp trong từng giai đoạn, từng năm sát với tình hình thực tế của địa phương.

Quân và dân TX. Giá Rai gói bánh tét tặng hộ nghèo. Ảnh: N.Q

Nền QPTD vững mạnh phải được xây dựng trên cơ sở nền tảng chính trị tinh thần vững mạnh, nguồn nhân lực, vật lực, tài chính dồi dào, mang tính tổng hợp, phát huy tối đa mọi sức mạnh của cả dân tộc; trong đó, tiềm lực chính trị tinh thần được xác định là nội dung then chốt để xây dựng, động cơ bồi dưỡng ý chí, niềm tin. Xác định nhiệm vụ trên, những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã luôn đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lên hàng đầu, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD.

Từ năm 2009 đến nay, thị xã đưa 24 đồng chí thuộc đối tượng 2 và 362 đồng chí thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN); mở 24 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; 9 lớp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cá nhân tiêu biểu, chức việc các tôn giáo và chủ doanh nghiệp; giáo dục QP-AN cho gần 30.000 lượt học sinh. Quá trình thực hiện luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên về chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Mặt khác, thị xã thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ… kết hợp với tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của dân tộc. Qua đó, khơi dậy, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao cảnh giác cách mạng, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thị ủy Giá Rai cũng đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên nói chung, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Hiện nay, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 23,5%.

Cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của thị xã đã phát huy tính tiền phong gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ đảng, quân và dân ngày càng gắn bó. Từ đó tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh. 

PHẠM PHÚ TRIỀU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.