Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 08/07/2020 | 16:52

Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Sở Tư pháp tập huấn các văn bản pháp luật mới của tỉnh. Ảnh: K.K

Theo đó, tài sản công bao gồm nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định của Chính phủ; tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công được quy định cụ thể như sau: UBND tỉnh thống nhất quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công thuộc phạm vi tỉnh quản lý. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm giúp UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định cũng quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; phê duyệt phương án xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của Dự án sử dụng vốn Nhà nước; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Mẫu biểu công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công; sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định tại các điều 121, 122, 123, 124 Nghị định số 151/2017 của Chính phủ.

Hình thức công khai đối với UBND tỉnh phải đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; thời hạn công khai là 30 ngày. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quyết định quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/7/2020 và thay thế Quyết định số 02 ngày 6/4/2011 của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trần Thái

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.