Nhìn lại việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền tại Bạc Liêu

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 16:23

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu đã chủ động và sáng tạo, trực tiếp quản lý các công việc, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương... Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, liên tục và hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền tại Bạc Liêu. Ảnh: K.K

SẮP XẾP, BỐ TRÍ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TINH GỌN

Đánh giá việc quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu, qua thực hiện theo quy định của các Nghị định 170, Nghị định 108, Nghị định 120 đã bảo đảm xác định rõ việc phân cấp quản lý của UBND các cấp và sự liên quan về quản lý, về chuyên môn nghiệp vụ, về sự phối hợp và mối quan hệ công tác. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực của một số sở, ban, ngành và UBND các cấp có tính liên thông với nhau, ràng buộc và quan hệ chặt chẽ về khía cạnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP là 18 cơ quan; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP là 13 cơ quan.

Hằng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao biên chế cho tỉnh. Trên cơ sở quyết định giao biên chế, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, việc tuyển dụng, sử dụng theo vị trí việc làm gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế để trình HĐND tỉnh điều chỉnh, phân bổ lại biên chế cho phù hợp và đúng lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra. Qua đó, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đạt mục tiêu giảm 10% biên chế công chức, viên chức so với năm 2015. Tiếp tục giai đoạn đến năm 2026 tỉnh tinh giản 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thực tế số công chức, viên chức vẫn thiếu so với các vị trí việc làm nhưng tỉnh vẫn tiếp tục đảm bảo tinh giản theo đúng lộ trình đề ra.

XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI

Về xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã phê duyệt hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho 25/27 cơ quan, tổ chức hành chính, đạt tỷ lệ 93% và 218/365 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 59,73%. UBND tỉnh đã tham mưu Ban Cán sự Đảng ban hành Kế hoạch 04-KH/BCSĐ ngày 5/1/2023 về việc quản lý biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022 - 2026. Trên cơ sở đó, theo chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước từng lĩnh vực chuyên ngành; các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện việc phân cấp, phân quyền nhằm tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền. Rà soát lại tổ chức bộ máy, sớm xác định vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc thực hiện phân cấp.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.