BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ Hai, 31/10/2022 | 17:13

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35), Nghị quyết 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Từ khi được ban hành đến nay, tổ chức đảng các cấp đã tích cực quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống; đặc biệt đã lãnh đạo có hiệu quả công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Nghị quyết 35 ngày càng vững chắc, thể hiện tư duy, tầm nhìn của Đảng ta đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trở thành hiện thực sinh động trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35, một số cấp ủy, tổ chức đảng xác định chưa đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch còn mơ hồ, thiếu cảnh giác, có lúc sơ ý còn “tiếp tay” thông qua việc chia sẻ, bình luận, tương tác các bài viết của các trang, mạng xã hội của các lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Từ đó, làm cho nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gặp không ít khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên, Nhân dân của đơn vị, địa phương mình nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên trì, quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần như chống giặc. Coi trọng công tác đấu tranh, cảm hóa các cá nhân nhận thức lệch lạc, biểu hiện mơ hồ, hành động sai trái với chủ trương, đường lối, quan điếm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giúp họ nhận thức ra vấn đề, khắc phục sửa chữa, nâng cao nhận thức chính trị, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội mà trên hết là Tổ quốc, dân tộc, từ đó có khả năng “tự đề kháng”, phân biệt đúng - sai.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng các cấp để nâng cao năng lực, hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới. Xây dựng “lực lượng 35” rộng khắp, chủ động, nhạy bén, hoạt động hiệu quả, thiết thực, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, trong đó tập trung vào quy trình xử lý một số tình huống tin giả, thông tin sai sự thật nhằm kích động biểu tình, bạo loạn; vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phản ánh rõ nét thành tựu công cuộc đổi mới và hiện thực cuộc sống đang thay đổi từng ngày. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hóa, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Chủ động, kịp thời định hướng thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, động viên trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, nhất là giới trẻ tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia và trên không gian mạng; đặc biệt coi trọng an ninh mạng. Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội...

Đinh Hải Nam

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.