BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phản bác luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:40

Xuyên tạc chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm tạo hoài nghi trong Nhân dân, làm giảm uy tín, từng bước tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay, đường lối đối ngoại của Đảng ta là một trong những mục tiêu mà chúng tập trung chống phá quyết liệt.

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn nhất quán tư duy độc lập, tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Thời gian gần đây, lợi dụng lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta có những chuyến thăm và đón tiếp các đoàn ngoại giao của các nước nhằm mở rộng, nâng cấp quan hệ đối ngoại với bạn bè quốc tế, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua các trang mạng xã hội ra sức đưa ra những luận điệu phiến diện, một chiều, phê phán, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Chúng cho rằng đối ngoại Việt Nam hiện nay là “đu dây”, “tự sát”, bị lệ thuộc, chi phối bởi các cường quốc. Rồi đưa ra lời khuyên Việt Nam nên bỏ chính sách quốc phòng “4 không” để nghiêng về phương Tây, gắn với thực hiện “Dân chủ hóa Việt Nam”, xem đây là giải pháp để thoát khỏi ảnh hưởng của nước khác, giúp đất nước phát triển, bảo vệ được chủ quyền quốc gia. Từ đó, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, làm ngòi nổ để truyền bá tư tưởng chống đối, gây chia rẽ, kỳ thị về ngoại giao, tạo sự hiểu nhầm đối với người dân trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch hướng tới không gì khác nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế chứng minh, từ khi Đảng, Nhà nước ta ra đời cho đến nay, thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay đều là kết quả của việc quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm lấy nội lực, tự lực cánh sinh là chính, là quyết định; đồng thời, coi trọng tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Người sớm chỉ ra đường lối đối ngoại là “Việt Nam chủ trương làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Người hết sức coi trọng tình hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng có chung biên giới; mở rộng bang giao với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đối với kẻ thù khi bị sa lầy, bại trận, Người luôn tạo điều kiện, sẵn sàng mở cho đối phương một con đường rút lui trong danh dự. Trong ứng xử với các nước lớn, Người luôn khôn khéo xây dựng và giữ gìn được mối quan hệ tốt đẹp, tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của dân tộc. Khoan hòa, nhưng rất kiên quyết, kiên định nguyên tắc với kẻ thù. Người từng chỉ rõ, nguyên tắc thì phải vững chắc, nhưng sách lược cần linh hoạt, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước, Đảng ta khẳng định quan điểm bảo vệ Tổ quốc là: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia, dân tộc...”.

Trong quan hệ đối ngoại với các nước, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trường phái “Ngoại giao cây tre” mà chúng ta xây dựng là mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo, rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế, biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến.

Thực tiễn cho thấy, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, chiến lược sáng suốt, đúng đắn trong công tác đối ngoại đã góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Tính đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả trong đường lối đối ngoại của Đảng cũng như những thành tựu đã đạt được là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mỗi quân nhân nói riêng, mỗi người dân Việt Nam nói chung cùng với việc quán triệt nâng cao nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng, phải đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đỗ Hải Anh (Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.