BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ Hai, 13/03/2023 | 17:00

Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc và phủ nhận thành quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây mất niềm tin trong Nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đã và đang cố tình rêu rao nhằm xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc lý lịch với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng đã triệt để lợi dụng những “điểm nóng” trên các lĩnh vực của Việt Nam nhằm xuyên tạc tình hình phát triển của đất nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt, đối tượng nhắm vào chủ yếu là trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và xã hội.

Các phần tử chống đối xuyên tạc, chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước; gieo rắc tư tưởng sùng bái lối sống, văn hóa phương Tây; tuyên truyền cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc, kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội; tìm cách cản trở Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế.

Chúng ra sức thêu dệt, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để tuyên truyền, xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Đồng thời, chúng còn vu khống, thổi phồng những yếu kém, sai lầm của một số cán bộ, đảng viên... hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, tạo ra sự hoài nghi, lung lay trong tư tưởng của đảng viên và Nhân dân, hòng làm cho người dân ngày càng mất niềm tin với chế độ, với Đảng. Và khi có thời cơ, chúng sẽ kích động người dân biểu tình, bạo loạn trái phép, tạo “điểm nóng”, gây bất ổn chính trị, trật tự xã hội khó lường.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”. Đây là những thách thức rất lớn đang đặt ra đối với công tác bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.           

Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Bạc Liêu đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương, đất nước (ảnh chụp tại chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cần thực hiện giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân thông suốt và nắm vững bản chất khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn đóng vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, nhận rõ âm mưu phản động của những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thêu dệt của thế lực thù địch.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, ấn tượng hơn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cũng là chiến sĩ đấu tranh phản bác tích cực ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy “nêu gương”, “tự soi”, “tự sửa” của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở giai đoạn hiện nay.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, mạng xã hội, hội thảo, hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội về những vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền...

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật. Báo chí đã mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cần tăng trang, tăng thời lượng sóng phát thanh, phát hình; chọn đề tài mang tính thời sự, “nóng”, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch, chống đối Đảng và Nhà nước ta; nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thông tin vu khống, lật lọng, mưu đồ của kẻ phản động, tạo sự thống nhất bền chặt giữa “ý Đảng” và “lòng dân” là một - đó là sự thật không thể phủ nhận, chia rẽ trong bất luận hoàn cảnh nào.

Năm là, chủ động nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên tổ chức đối thoại với quần chúng, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng. Phát hiện kịp thời những hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; sớm xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ths. Nguyễn Thanh Hoàng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.