Xây dựng nông thôn mới

Đông Hải: Thi đua xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai, 11/10/2021 | 16:49

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hải lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 03 về “lãnh đạo xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao”, gắn các phong trào thi đua với quyết tâm đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Diêm dân huyện Đông Hải tăng thu nhập từ các dự án cải tạo và phát triển hạ tầng đồng muối. Ảnh: K.T

NHIỀU THÀNH TỰU

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Huyện ủy Đông Hải về xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020, đến cuối năm 2020, huyện có 10/10 xã đạt chuẩn NTM với nhiều công trình, hạ tầng quan trọng như: Hệ thống giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, hệ thống cấp nước sạch... không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm sản; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,17 triệu đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2011 và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Có thể nói, phong trào xây dựng NTM ở huyện Đông Hải đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Công tác xây dựng NTM ở Đông Hải trong thời gian qua tuy đạt những kết quả quan trọng, nhưng cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác vận động, tuyên truyền đôi lúc thiếu chiều sâu và chưa được thường xuyên. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, yêu cầu và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Một bộ phận Nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Công tác huy động nguồn vốn từ người dân còn thấp, trong khi nhu cầu vốn là rất lớn, ngân sách Trung ương và tỉnh phân bổ cho huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, một số xã tuy đã đạt chuẩn NTM nhưng vẫn còn nhiều tiêu chí thiếu bền vững. Một số tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tuy đã đạt chuẩn nhưng còn ở mức thấp…

Đầu tư lưới điện phục vụ xây dựng xã NTM nâng cao ở huyện Đông Hải.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI TIÊN PHONG

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2021 và hướng đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 03 về “lãnh đạo xây dựng huyện NTM nâng cao” với quan điểm chỉ đạo: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Theo đó, phải xem công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng NTM phải hướng đến thực hiện việc thu hẹp khoảng cách sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo này và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong xây dựng NTM nâng cao, từ nay đến năm 2025, huyện Đông Hải sẽ tổ chức quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện NTM nâng cao. Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện những tiêu chí không cần vốn hoặc cần ít vốn đầu tư để cùng với xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu như: bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, trồng cây xanh... Trước hết là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và tích cực vận động người dân cùng tham gia.

Song song đó, tập trung huy động và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện để đẩy mạnh công tác xây dựng NTM. Cũng như thu hút, mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là phát triển kinh tế biển.

Cùng với đó là tăng cường công tác đối ngoại, vận dụng các cơ chế, chính sách thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng vốn đầu tư toàn xã hội và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn vốn khai thác quỹ đất công đầu tư xây dựng, tạo hướng đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Tiếp tục khuyến khích Nhân dân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường huyện, đường xã và đường nối với các khu vực sản xuất theo đúng quy định và phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất…

TRẦN THANH

Với mục tiêu chung là xây dựng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn không ngừng được nâng cao; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ theo quy hoạch, đúng định hướng…, Huyện ủy Đông Hải chỉ đạo các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021.

- Giai đoạn 2022 - 2025: Hoàn thành nhiệm vụ huyện NTM  nâng cao.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (có từ 1 - 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu). Trong đó:

+ Giai đoạn 2021 - 2022: Xây dựng 3 xã gồm Định Thành A, Định Thành, Điền Hải đạt chuẩn NTM nâng cao (Định Thành A hoặc Điền Hải đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021).

+ Giai đoạn 2023 - 2025: Xây dựng 4 xã (Long Điền Đông, Long Điền Đông A, An Trạch A và Long Điền Tây) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.