Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024: Những giải pháp mới

Thứ Tư, 03/04/2024 | 17:18

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 là yếu tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo cho tỉnh hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024.

Tài liệu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: K.K

Chuyển biến trong nhận thức và hành động

Mục tiêu của Chương trình THTK, CLP năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP.

Bên cạnh đó là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, khắc phục các hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, CLP ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết.

Chương trình còn đề ra mục tiêu đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KT-XH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp căn bản để thực hiện cải cách tiền lương. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện đồng bộ tại các địa phương, đơn vị

Chương trình THTK, CLP năm 2024 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, như quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Về các nhóm giải pháp để thực hiện Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Để tổ chức thực hiện Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ Chương trình THTK, CLP của  tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của các đơn vị trực thuộc. UBND tỉnh cũng lưu ý, trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu CLP của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.