BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ Sáu, 15/12/2023 | 15:01

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu xác định cần phải nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó giảng dạy các môn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin là một đòi hỏi có tính tất yếu và quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Trường Chính trị Châu Văn Đặng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia TP. Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bạc Liêu. Ảnh: H.T

NHẬN THỨC ĐÚNG TẦM QUAN TRỌNG

Chủ nghĩa Mác - Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại. Tuy nhiên, kể từ sự kiện sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô, các thế lực thù địch, phần tử phản động triệt để lợi dụng, công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó là “dấu chấm hết”, là “sự cáo chung” và “kết thúc trong thế kỷ XX”.

Mặt khác, hiện nay một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức một cách đầy đủ việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học với tâm thế “đối phó” rồi cho xong, dẫn đến nắm không sâu, hiểu không đúng, vận dụng chưa nhiều vào thực tiễn công tác. Vấn đề này đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, kịp thời quán triệt vào trong chương trình giảng dạy nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng. Đồng thời, trong giảng dạy, Ban Giám hiệu trường chỉ đạo các khoa chuyên môn tích hợp, lồng ghép nội dung Nghị quyết 35 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào chương trình giảng dạy, học tập, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

CHÚ TRỌNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

Nhà trường xác định, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả, đơn vị cần phải nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó giảng dạy các môn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin là một đòi hỏi có tính tất yếu và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 35 đã chỉ rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay”. Từ quán triệt sâu sắc đến vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn là một quá trình chuyển biến nhận thức và hành động. Không thể vận dụng đúng đắn, sáng tạo nếu như nhận thức chưa đầy đủ, thiếu sâu sắc bản chất, tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ năm 2020 đến nay, trường đã mở 37 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, lý luận chính trị với tổng số 1.909 học viên, 25 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính với tổng số 2.834 học viên, và phối hợp mở 23 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho gần 4.000 cán bộ… Qua nghiên cứu, học tập, học viên được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị khoa học, hiện đại, có định hướng lý tưởng rõ ràng, hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức lý luận, đặc biệt là lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong hoạt động công tác, giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp một phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy các môn lý luận nói chung, các môn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng nghiên cứu, học tập các môn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giúp người học xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

VÕ MINH KHANG

(Trường Chính trị Châu Văn Đặng)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.