BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Thứ Hai, 23/10/2023 | 16:24

Từ thực tế cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực.

Tối 22/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. 

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi khẳng định, việc tổ chức và thực hiện có kết quả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.

"Tôi rất ấn tượng với cuộc thi lần thứ 3 đã có sự tham gia của hơn 301 nghìn tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí in, tạp chí điện tử, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các hình thức tác phẩm đa dạng; nội dung tác phẩm phong phú; nhiều tác phẩm có chất lượng tốt; tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhiều nghề nghiệp khác nhau, lứa tuổi khác nhau; người cao tuổi nhất 101 tuổi và nhiều em là học sinh phổ thông, nhiều dân tộc, tôn giáo cả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, cả người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Điều này cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi là rất rộng lớn và sâu sắc.

Từ thực tế Cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào một số nội dung: Về nội dung, cần tiếp tục chú trọng việc kiên định bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Đồng thời, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chú trọng hơn nữa việc gắn kết giữa xây và chống, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; chống tin giả, tin xấu, độc với việc phủ xanh lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện gắn với việc triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể và với cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình, mỗi người dân; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Nền tảng tư tưởng của Đảng ta thực chất là tư tưởng, lý luận khoa học cách mạng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đây là ánh sáng chân lý soi đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

"Cần tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của không chỉ những người làm công tác tư tưởng, lý luận và làm báo chuyên nghiệp mà cần tập hợp rộng rãi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, bạn bè khắp năm châu, của các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình, công lý, lẽ phải trên thế giới", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ. 

Minh chứng sinh động khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B

Phát biểu tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nêu rõ, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài. Thành công của cuộc thi năm nay cùng với 2 năm trước đó, năm 2021, 2022, là minh chứng sinh động khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Để Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư đạt kết quả tốt hơn nữa, phát huy những thành công đã đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, trong đó cần quan tâm thực hiện một số nội dung:

Trước hết, phải tiếp tục quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc thi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Thường xuyên củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và phải lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Cùng với đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, các địa phương, đơn vị cần hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi mạnh mẽ hơn nữa với những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt quan tâm xây dựng mạng lưới đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tiếp tục quy tụ, huy động, bồi dưỡng các nhân tố tích cực đã được phát hiện qua các cuộc thi, nhất là đối với các nhân tố trẻ.

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm về đề tài này để bám sát hơi thở của cuộc sống, đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, hình thành dòng thông tin chủ lưu, tích cực thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo độc giả.

"Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được quan tâm hơn nữa để vừa kiên định, kiên trì bảo vệ, khẳng định, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị. Với  ý nghĩa đó, thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, tôi phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Trao giải cho tác giả cao tuổi tiêu biểu và tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.