BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Thứ Sáu, 12/08/2022 | 17:44

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, kích động, chống phá chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là phản bác và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Đông Hải. Ảnh: H.T

NHẬN DIỆN CHIÊU TRÒ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi biển, đảo là phần máu thịt không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam để toàn Đảng và Nhân dân ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước đầy cam go, quyết liệt của dân tộc đã chứng minh vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng của công cuộc phòng thủ quốc gia từ hướng biển. Đảng ta xác định biển, đảo của Việt Nam có vị trí, vai trò và tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) nêu rõ: “… phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng, cả nước đã hướng về biển, đảo, chúng ta quán triệt phương châm: kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển (năm 1982) và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, giữ vững được chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài đã lợi dụng các trang mạng xã hội (MXH) như: Facebook, YouTube, Twitter, Zalo… xuyên tạc vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trong đó có chủ quyền về biển, đảo, lợi dụng những “điểm nóng” trên Biển Đông phát tán tài liệu, hình ảnh, video hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng nhằm khuấy động lòng dân, hòng gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự trong nước, chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và làm tổn hại đến quan hệ của Việt Nam với các nước liên quan.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị cố tình thông tin sai sự thật hòng bẻ lái dư luận, vu khống trắng trợn rằng: Đảng và Nhà nước không quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo; còn tung luận điệu xảo trá, vu cáo “chính quyền Việt Nam làm ngơ về Biển Đông”... Chúng đòi “hợp tác với một nước khác để giải quyết tình hình”, đòi hỏi phải “chọn phe” để bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ đó đánh vào tâm lý hoài nghi của người dân, cho rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước “vì phe này, phe kia” để chủ quyền biển, đảo bị xâm lấn… Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn phủ nhận những thành quả đạt được và quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thời gian qua, đồng thời cũng là luận điệu nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động luôn chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đặc biệt, chúng vin vào tình hình ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ở ngoài vùng biển nước ta, bị lực lượng bảo vệ pháp luật của các nước bắt giữ, xử lý để tung luận điệu “ngư dân bị bỏ rơi”, hay tung tin “lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển làm ngơ, không hoàn thành nhiệm vụ”.

Nếu người dân không tỉnh táo dễ sập bẫy bởi những luận điệu xuyên tạc, kích động trên MXH, dẫn đến sự hoài nghi, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của lực lượng chuyên trách Việt Nam thực thi pháp luật trên biển.

Chủ quyền là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời của một quốc gia và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam, của Đảng và Nhà nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 31: “Chúng ta không “chọn bên” mà chọn lẽ phải, xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Do đó, cần nhận diện, bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những chiêu trò suy diễn, xuyên tạc, phê phán đường lối đối ngoại, đường lối bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

ĐẢM BẢO AN NINH BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Để xây dựng nước Việt Nam thực sự trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; đồng thời tiếp tục nâng cao vị trí, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh biển, đảo trong tình hình mới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kịp thời nắm bắt, xử lý và định hướng thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu của các thế lực thù địch chống phá ta.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức đúng, tuân thủ pháp luật của người dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam khi ra khơi đánh bắt hải sản, từ đó có ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Thứ ba, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo một cách có hiệu quả. Xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển. Phát triển kinh tế biển gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Thứ tư, tăng cường quản lý các trang MXH và đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, thông tin liên quan đến các vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là tình hình Biển Đông để kịp thời phản bác, bóc trần, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng, với những hành vi lợi dụng Internet và các trang MXH nhằm xuyên tạc, kích động dư luận chống phá Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

NGUYỄN THANH HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.