BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên: Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 13/06/2022 | 17:48

Giáo dục lý luận chính trị (LLCT) là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng. Đảng ta chỉ rõ “công tác tư tưởng lý luận đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng của giai cấp công nhân, lý tưởng XHCN, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”.

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ Đoàn. Ảnh: N.Q

Còn bệnh “lười học tập LLCT”

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, thực tiễn công tác giáo dục LLCT những năm qua cho thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Trong đó, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT liên tục được đổi mới, cập nhật, có sự thống nhất hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Phương pháp giáo dục, bồi dưỡng cũng được thay đổi theo hướng tích cực, hiện đại, bắt nhịp với xu thế mới của thời đại. Người làm công tác giáo dục LLCT luôn được tập huấn, cập nhật tri thức mới. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có ý thức trong học tập nâng cao trình độ LLCT. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đòi hỏi người học cũng như người giảng dạy LLCT phải không ngừng nỗ lực vươn lên lĩnh hội tri thức, phân tích vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong cuộc sống để có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề, nhằm đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các lực lượng bên ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập LLCT và yêu cầu cần thiết phải học tập LLCT; có những biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, coi thường việc học tập LLCT, học không vì mục đích bù đắp những tri thức, kỹ năng còn thiếu, mà học để hoàn thiện bằng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn. Thậm chí là học theo kiểu đối phó chứ không có sự cố gắng. Đã có không ít người không chỉ thiếu tự giác, không chủ động tham gia mà còn mượn nhiều lý do để trốn tránh hoặc xin thôi không học tập LLCT. Có người, khi đi học, thì “đánh trống ghi tên”, vừa học vừa tham gia giải quyết các công việc khác hoặc đến điểm danh rồi về nghỉ giữa chừng, học không nghiêm túc… Nhiều người lại chỉ chú trọng bằng cấp chuyên môn, còn xin nợ việc học tập LLCT, nợ “bằng cao cấp LLCT” khi bổ nhiệm.

Có thể thấy, việc ngại, lười học tập LLCT là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị rất nguy hiểm. Là một trong những nguyên nhân dẫn đến những trường hợp, cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc với quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch thì tỏ ra lúng túng, hiểu nửa vời, thiếu lý lẽ để “lý giải” cho chính mình và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động nhằm bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Ngoài nguyên nhân từ người học, những hạn chế trong giáo dục LLCT còn do một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Một bộ phận cán bộ làm công tác giảng dạy LLCT năng lực, trình độ có mặt còn hạn chế. Mặt khác, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc xử lý vấn đề thực tiễn đang đặt ra đôi khi còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần đổi mới ở cả người dạy và người học

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng. Nhằm xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, việc cần thiết là phải nâng cao ý thức học tập LLCT trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục LLCT; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT trong tình hình mới. Chủ động xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, chế độ học tập chính trị để người học nhận thấy việc học tập LLCT là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân mình. Hằng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của mỗi cán bộ, đảng viên trên tinh thần thấm nhuần quan điểm: nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ là “thuộc làu làu” hoặc biết “dăm ba chữ” để trưng ra với tổ chức, lòe người khác mà học cũng như vận dụng phải luôn xuất phát từ thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn để phân tích vấn đề.

Tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên LLCT những kỹ năng tham gia đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận, trong đó tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, đội ngũ giảng viên kiêm chức. Đồng thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của trường chính trị tỉnh. Giảng viên LLCT cần bám sát nội dung bài giảng trong giáo trình song song với việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên đề mình giảng dạy để kịp thời bổ sung những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề thực tiễn đặt ra. Đội ngũ giảng viên LLCT phải tuyệt đối trung thành, kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước và chế độ.

Khắc phục bệnh “lười học tập LLCT”, cán bộ, đảng viên phải là người nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Họ phải tự nghiên cứu để nâng cao trình độ LLCT; học ở mọi nơi, mọi lúc, “học ở trường, ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân”. Từ đó, chủ động, tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong học tập và lĩnh vực mà mình công tác. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong sử dụng mạng xã hội, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập LLCT, nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần thiết phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục LLCT theo hướng lấy người học làm trung tâm với phương châm “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”. Các giảng viên cần xác định rõ mục tiêu cần đạt để sử dụng hợp lý phương pháp truyền đạt, trao đổi, thảo luận với người học nhằm làm rõ vấn đề. Chú trọng xây dựng các chuyên đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đưa vào chương trình tọa đàm ở một số lớp trong trường chính trị. Đồng thời bố trí thời gian hợp lý để cùng nhau thảo luận làm rõ vấn đề đang đặt ra trong thực tế hiện nay.

Th.s Lê Cẩm Lệ (Trường Chính trị Châu Văn Đặng)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.