Xuân Ất Mùi 2015

Học tập và làm theo gương Bác là bổn phận, là tình cảm thiêng liêng của mỗi người

Thứ Tư, 04/03/2015 | 10:33

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, không chỉ tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng mà còn góp phần tạo dựng nền tảng mới cho xã hội. Qua 8 năm thực hiện, những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự góp phần của chủ trương này…

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng tặng biểu trưng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Lư Dũng

Từ chỗ là một “cuộc vận động” kêu gọi mọi người, mọi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đến nay đã chuyển sang giai đoạn “tự vận động” của mỗi cơ quan, đơn vị, của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, phát huy ý thức tự giác của mỗi người trên cơ sở nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Chính vì thế, những hoạt động như thi kể chuyện, thi viết, nghe thuyết trình về Bác Hồ… dần được thay thế bằng những hoạt động khác thiết thực, hiệu quả hơn. Những cách làm gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân nên việc học tập và làm theo Bác Hồ trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác Hồ đã chuyển trọng tâm từ công việc của tập thể là chính sang nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của mỗi cá nhân là bước chuyển đúng với quy luật hình thành đạo đức con người. Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức thật cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, nghề; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký rèn luyện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với mình. Qua đó tổ chức, đơn vị có cơ sở để theo dõi, giám sát việc rèn luyện của mỗi cá nhân.

Đa số cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành đều có ý thức giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong làm việc khoa học hơn, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới. Nhiều cán bộ, đảng viên đã tự xác định và thực hiện tốt phương châm “hết việc chứ không hết giờ” để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc của mình. Nhiều đơn vị tăng cường làm việc ngoài giờ, ứng dụng công nghệ - thông tin để giảm tối đa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Những yêu cầu, khiếu nại của người dân được quan tâm giải quyết. Các hoạt động xã hội như đảng viên đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng... huy động được sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã xem việc phục vụ nhân dân, giúp dân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ phải làm mà là niềm hạnh phúc, tự hào của mình khi được phục vụ nhân dân, đem lại niềm vui cho mọi người.

Những kết quả tích cực nêu trên đã góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh trong thời gian qua, mà trực tiếp là việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, vẫn còn không ít những suy tư, trăn trở đối với những ai tâm huyết. Bởi thực tế qua 8 năm nhìn lại, vẫn còn những hạn chế, yếu kém và những khó khăn nhất định trong việc tổ chức thực hiện chủ trương này.

Trước hết, về mặt nhận thức, vẫn còn nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên cho rằng đây là công việc của tập thể, gắn với những công việc của tập thể hay nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó chưa chú trọng nâng cao ý thức tự giác, tự học tập và làm theo Bác Hồ của mỗi cá nhân. Tâm lý trông chờ vào sự hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp trên vẫn còn khá phổ biến. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn áp dụng những hình thức cũ trong tổ chức học tập, sinh hoạt - vẫn loay hoay ở giai đoạn tuyên truyền, chưa chú trọng việc làm theo của mỗi cá nhân. Việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức để mỗi người đăng ký rèn luyện chưa được quan tâm đúng mức, một số đơn vị chưa xây dựng chuẩn mực, nhiều đơn vị có xây dựng chuẩn mực nhưng việc đăng ký rèn luyện còn nặng hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan.

Ngoài ra, một bộ phận nhỏ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, chưa trở thành tấm gương về đạo đức, phẩm chất để cán bộ, đảng viên cấp dưới noi theo, tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí chưa cao, chưa thật sự là trung tâm đoàn kết của cấp ủy, cơ quan, đơn vị… Từ đó đã ảnh hưởng không tốt đến tinh thần phấn đấu rèn luyện của cán bộ, đảng viên cấp dưới, làm giảm hiệu quả, sức lan tỏa của chủ trương tốt đẹp này.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương này trong cán bộ, đảng viên, cũng như xác định từ học tập sang làm theo là chính; từ nhiệm vụ cấp bách trước mắt sang nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Gắn chặt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó phải đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Lấy chuẩn mực đạo đức vĩnh hằng của Bác Hồ như: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” làm tiêu chuẩn cao nhất, trung tâm nhất để cán bộ, đảng viên phấn đấu học tập, làm theo. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý, phát hiện, phổ biến những cách làm mới, hiệu quả. Đặc biệt, thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng những người thật sự xứng đáng, được cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tin yêu, bầu chọn. Đồng thời, mạnh dạn lên án những cá nhân, đơn vị có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Bác Hồ không phải là việc đơn giản, nhưng cũng không phải là việc quá khó khăn đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Vấn đề mấu chốt là việc học tập và làm theo đó xuất phát từ động cơ nào. Nếu xuất phát từ nhận thức, tình cảm, niềm tin, sự kính trọng đối với Bác Hồ, vì sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, độc lập, tự do, hạnh phúc, làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”... thì việc học tập và làm theo sẽ trở thành nhu cầu tình cảm, bổn phận thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi đó cơ chế, chính sách, hướng dẫn hay chỉ đạo từ tập thể và cấp trên chỉ là yếu tố phụ có tác dụng tạo môi trường xúc tác mà thôi. Sự chuyển biến về nhận thức, tình cảm và ý thức tự giác của mỗi cá nhân sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của việc học tập và làm theo gương Bác.

Nguyễn Bình Tân
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.