Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ Tư, 07/09/2022 | 16:59

Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt chỉ thị này và mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

NGHỊ QUYẾT ĐẾN ĐÂU TRIỂN KHAI ĐẾN ĐÓ

Sau khi quán triệt Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy ban hành Công văn 88 để triển khai thực hiện cho tất cả các ban, ngành thành phố cùng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị 17 và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đến nay, công tác tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 17 trong nội bộ Đảng, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được 1.733 cuộc với 96.790 lượt người tham dự.

Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo có liên quan, từng cấp ủy đảng đã hiểu sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới. Từ đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn mà các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Chỉ thị 17 và Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa công tác tuyên truyền miệng vào chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ - tổng kết, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện và đề ra những giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

Có thể nói, qua 15 năm tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên TP. Bạc Liêu không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng người nghe và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao tính định hướng tư tưởng, tính thuyết phục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong mỗi buổi tuyên truyền. Thực hiện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cơ sở, nhất là đối với 3 xã của thành phố, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền của của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được chọn lọc từ các văn bản chính thống của Đảng, Nhà nước như: văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố; các nội dung về xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tuyên truyền xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, thành phố văn minh và từng bước hiện đại…

Đoàn viên - thanh niên tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: Tú Anh

Hình thức tuyên truyền có sự đổi mới theo tình hình thực tiễn trong nước và của từng cơ quan, đơn vị. Với phương châm thực hiện công tác tuyên truyền “nghị quyết đến đâu triển khai đến đó”, quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, Ban Thường vụ Thành ủy luôn có sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁO BÁO VIÊN

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến phường, xã đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự quan trọng của đất nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy quyết tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn cung cấp cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các đảng bộ, chi bộ tài liệu tuyên truyền về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các tài liệu tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn, thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và bản tin thông báo nội bộ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành để định hướng tuyên truyền trong tháng. Kết hợp công tác tuyên truyền miệng trực tiếp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin như: báo đài, tuyên truyền cổ động để chuyển tải các nội dung thiết thực đến tận khóm, ấp. Cụ thể, Đài Truyền thanh thành phố đã thực hiện gần 4.500 chương trình phát trên đài, cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 6.250 tin bài, tin hình, hơn 300 chuyên mục “TP. Bạc Liêu trên đường phát triển”…

Từ việc thông tin có định hướng, công tác tuyên truyền miệng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với lĩnh vực chính trị, tư tưởng; đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống, chống lại những quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phải khẳng định rằng, qua thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, công tác tuyên truyền miệng từ thành phố đến phường, xã đã đạt những kết quả nhất định, góp phần giáo dục lý luận chính trị, định hướng tư tưởng và thống nhất hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động báo cáo viên cơ sở; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, tin bài, tài liệu… có giá trị chính thống cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động hàng tháng mang tính hiệu quả, kịp thời.

Thường xuyên kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; đề xuất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hàng năm; thực hiện tốt chính sách cho báo cáo viên, tuyên truyền viên theo quy định.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ thành phố; Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I theo hướng văn minh và từng bước hiện đại.

NGUYỄN MINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.