Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ Tư, 15/04/2020 | 16:10

Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn TP. Bạc Liêu trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Băng-rôn tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn phường 8 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

TẠO NÊN SỨC LAN TỎA LỚN

Năm qua, với sự tích cực của toàn ngành và các địa phương, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi và đi vào chiều sâu. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và tạo nên sức lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là dân cư ở địa bàn nông thôn về các chuẩn mực văn hóa, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, trong khu dân cư, ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng xã hội; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đưa đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Cũng như đấu tranh, bài trừ một số tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu, nâng cao trình độ dân trí, hình thành nếp sống văn hóa mới, tiến bộ, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2019, thành phố đã công nhận mới 556 hộ gia đình văn hóa, tái công nhận 31.040 hộ và rút danh hiệu 146 hộ, nâng tổng số 31.600/32.567 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%. Phong trào xây dựng, duy trì và giữ vững danh hiệu khóm, ấp văn hóa luôn được thành phố quan tâm và chỉ đạo đồng bộ. Đến nay, thành phố duy trì và giữ vững 67/67 khóm, ấp văn hóa.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO

Phát huy thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, năm 2020 Ban chỉ đạo phong trào thành phố đề ra mục tiêu là: Tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp - khóm văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gắn với xây dựng con người Bạc Liêu có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh, lịch thiệp trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: H.T

Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Quy ước khóm, ấp đã đề ra. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hình thức nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực. Triển khai phát động gương người tốt - việc tốt, xây dựng con người Bạc Liêu có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn minh, lịch thiệp, có nhân cách văn hóa trong cuộc sống và giao tiếp đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, biểu dương và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, kinh nghiệm và cách làm hay trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa thông qua thực hiện tốt Nghị định 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, Ban chỉ đạo thành phố, Ban chỉ đạo phường, xã quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”; phát huy vai trò của Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa trong việc tuyên truyền, vận động, đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa” đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của những đơn vị đã phát động và những đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ, làm tiền đề cho các đơn vị khác phấn đấu thực hiện.

Song song đó, duy trì, nâng cao chất lượng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn minh, lịch thiệp và môi trường văn hóa nơi công sở; xây dựng cơ quan, đơn vị luôn xanh - sạch - đẹp; đồng thời cần phải gương mẫu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện việc duy trì danh hiệu văn hóa tại đơn vị.

Đặc biệt, thực hiện các cuộc vận động, phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể như vận động và tranh thủ các nguồn lực để góp phần chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả để phát triển sản xuất - kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, có chính sách khuyến khích bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, không để thành viên trong gia đình tham gia vào các tệ nạn xã hội, có lối sống ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Vận động Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thể thao, vui chơi giải trí, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và khu dân cư phải thực hiện tốt vệ sinh môi trường trong khóm, ấp, gia đình, sử dụng nước hợp vệ sinh, thực hiện công tác xử lý rác thải (ở những nơi chưa có điểm thu gom rác), trồng cây xanh, hoa kiểng, tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp trong khóm, ấp và gia đình của mình; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đổ rác sai quy định. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công…

CHÍ THIỆN (Phòng VH-TT TP. Bạc Liêu)

Để nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo phong trào đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện như sau:

- Duy trì tỷ lệ gia đình giữ vững danh hiệu đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” 96%.

- Giữ vững danh hiệu 67/67 khóm, ấp văn hóa.

- Phát động 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

- Phấn đấu công nhận lần đầu 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Học tập kinh nghiệm về công tác phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng đô thị văn minh, di tích và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài thành phố.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.