Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Làm tốt công tác dân vận trong xây dựng đô thị loại I

Thứ Tư, 17/05/2023 | 16:04

Xác định công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong việc tạo đồng thuận và khơi dậy phong trào thi đua trong quần chúng nhân dân, những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Vĩnh Trạch Đông phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức khám bệnh cho người dân trên địa bàn nhân Năm  Dân vận khéo 2023.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu lần thứ XII và các chỉ thị, chương trình, kế hoạch chỉ đạo được Thành ủy ban hành từ sau đại hội đến nay, Ban Dân vận đã tham mưu tốt cho Thành ủy về công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại theo tinh thần Chương trình 10 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, trong công tác vận động người dân thực hiện đô thị loại I, Ban Dân vận có kế hoạch làm việc với Ban Thường vụ các phường và yêu cầu các phường có kế hoạch ra quân, phân công cụ thể cho cán bộ phường phụ trách từng tuyến đường. Đồng thời, tiến hành khảo sát nắm tình hình các hộ dân trên các tuyến để có hướng tuyên truyền, vận động phù hợp theo từng nhóm đối tượng và tổ chức phát tờ rơi thực hiện cam kết về văn hóa, văn minh đô thị.

Cùng với đó, phân công cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể phụ trách việc huy động lực lượng ra quân thực hiện. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phong trào thi đua được triển khai đến 100% các đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng thực hiện.

Kết quả qua 2 năm, thành phố đã tổ chức tuyên truyền trên 460 cuộc, với 11.039 lượt người dân tham dự, phát 39.000 tờ rơi, tổ chức cho hơn 5.000 lượt hộ dân ký cam kết.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 và triển khai trong hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng từng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Trong đó, đi sâu tuyên truyền vai trò của người dân trực tiếp tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đường nở hoa và đã tổ chức tuyên truyền được 484 cuộc, với 15.360 lượt người tham dự. Qua đó, đại đa số người dân đồng tình và tích cực tham gia đóng góp như: hiến đất làm cầu, đường, góp ngày công và tiền của… Đặc biệt, các hộ mua bán, kinh doanh dọc trên các tuyến đường đã góp phần tích cực cho diện mạo của thành phố ngày càng khởi sắc, tình làng nghĩa xóm ngày thêm thắt chặt. Đến nay, thành phố đã có 2 xã (Hiệp Thành, Vĩnh Trạch) đạt NTM nâng cao, còn xã Vĩnh Trạch Đông đang hoàn thành các thủ tục công nhận NTM nâng cao.

Về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm Ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu đã tham mưu tốt cho Thành ủy xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo năm “Dân vận khéo”, “Tết Dân quân” trên địa bàn thành phố với trên 50 công trình, phần việc, kinh phí gần 60 tỷ đồng. Qua việc thực hiện năm “Dân vận khéo” và “Tết Quân dân” đã giúp các phường, xã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, củng cố tổ chức, bộ máy Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đối với các phong trào, nhiệm vụ chính trị, Ban Dân vận thường xuyên triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động làm những công việc theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trong từng thời điểm, từ đó công tác tuyên truyền, vận động được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng thi đua thực hiện và mang lại hiệu quả cao…

Đoàn viên - thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ảnh: Tú Anh

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHƯA CAO

Có thể nói, công tác dân vận thời gian qua tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác vận động quần chúng hiện nay vẫn còn một số hạn chế và khó khăn. Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng lúc, từng nơi chưa sâu. Phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng có đổi mới nhưng chưa đạt yêu cầu phát triển, một số phong trào còn mang tính hình thức. Số lượng đoàn viên, hội viên nhiều, nhưng chất lượng hoạt động chưa cao, thường xuyên biến động, công tác củng cố chưa kịp thời. Một số tổ chức Đoàn, Hội cơ sở chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, còn ỷ lại sự chỉ đạo, đôn đốc của cấp ủy và cấp trên. Một số cán bộ, đoàn viên, hội viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; mặt khác, do trình độ, năng lực còn hạn chế nên công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, còn cho là việc của chính quyền. Mức hoạt động phí ở các khóm, ấp không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; phụ cấp của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường và khóm, ấp còn thấp nên ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc tuyên truyền…

LÂM BÍCH

Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo

Theo Ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu, để phát huy hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bạc Liêu, Ban Dân vận sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thành ủy về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị theo Quyết định 786 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị TP. Bạc Liêu, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo…

Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các quyết định của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh” nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh và thành phố, đặc biệt là Chương trình 08 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình 10 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XII) thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại; Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XII) về xây dựng xã Hiệp Thành trở thành phường Hiệp Thành vào năm 2025 và Kế hoạch 30 của BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết 08 về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”…

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 114  của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận 151 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, ngày Dân vận khéo và tổ chức “Năm dân vận khéo” hàng năm để huy động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.