Huyện Vĩnh Lợi: Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng

Thứ Hai, 28/11/2022 | 15:54

Để thực hiện nghiêm túc Công văn 559 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm và năm 2022 (gọi tắt là Công văn 559), BTV Huyện ủy Vĩnh Lợi đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

ĐẢM BẢO ĐÚNG TINH THẦN CÔNG VĂN 559

Theo đó, Huyện ủy Vĩnh Lợi yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu; đảm bảo nội dung và tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần Công văn 559. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu phải nêu cao ý thức trách nhiệm để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo đúng theo kế hoạch, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra.

Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bắt đầu từ ngày 21/11 - 15/12/2022. Sau kiểm điểm, tổng hợp, báo cáo kết quả và hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại về BTV Huyện ủy và tổ chức xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, tập thể, cá nhân.

Còn đối với BTV Huyện ủy, tổ chức kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy và Ủy viên BTV Huyện ủy; nhận xét, đánh giá, đề xuất xếp loại cán bộ đối với các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022. Tổng hợp, báo cáo kết quả và hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, đề xuất xếp loại của huyện Vĩnh Lợi về BTV Tỉnh ủy trước ngày 10/1/2022.

Chi bộ Huyện đoàn Vĩnh Lợi họp triển khai nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022. Ảnh: H.L

NGHIÊM TÚC, THỰC CHẤT

Căn cứ vào Công văn 559, Hướng dẫn 03 của BTV Tỉnh ủy; Hướng dẫn 01 của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các văn bản có liên quan và Kế hoạch thực hiện Công văn 559, cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị huyện năm 2022 nghiêm túc, thực chất và đúng thời gian theo quy định.

Sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, các cấp ủy, tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp, xác định thời gian, nội dung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra; phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và báo cáo về cấp ủy cấp trên để theo dõi, chỉ đạo.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp mình và cấp dưới trực thuộc. Các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên hưu trí cho phù hợp.

Trong những năm qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên luôn được huyện Vĩnh Lợi quan tâm và thực hiện nghiêm túc, nền nếp, trên tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng. Từ đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.