Huyện Đông Hải: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới

Thứ Sáu, 01/03/2024 | 16:53

Nhằm nâng cao nhận thức, hành động và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đông Hải đã ban hành Nghị quyết (NQ) 05 về “đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới”. Từ đó đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…

 Phòng VH-TT huyện Đông Hải tuyên truyền cho cán bộ, người dân về nội dung xây dựng đời sống văn hóa.

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đông Hải tiếp tục phát triển theo hướng bền vững; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện nghiêm. Đặc biệt, từ sau khi NQ 05 của Huyện ủy được ban hành, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có chuyển biến tích cực. Chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên, cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp từng lúc chưa hiệu quả, một số ít cấp ủy cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thiếu kiên quyết, chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Trước thực trạng này, sau khi ban hành NQ 05, BTV Huyện ủy đã quan tâm củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy; thông tin tuyên truyền kịp thời các ngày lễ lớn, hoạt động chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sinh hoạt nội dung 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ huyện.

Đoàn viên - thanh niên huyện Đông Hải tham gia thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” tình nguyện và chung sức vì cộng đồng. Ảnh: T.A

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI

Có một điều đáng ghi nhận là các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 37 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Chỉ thị 23 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, đặc biệt là NQ 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cùng với đó là thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tối đa hình thức tuyên truyền miệng, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội, hệ thống trực quan, phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc thông qua các buổi tọa đàm, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, Cổng thông tin điện tử huyện, trang mạng xã hội của các ban, ngành huyện, các địa phương, đơn vị xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục về công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là thường xuyên đăng tải các bài viết phê bình, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ngoài ra, BTV Huyện ủy còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng. Phát động hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi kể chuyện… nhằm phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Song song đó, BTV Huyện ủy Đông Hải còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trích thông tin lịch sử Đảng bộ địa phương làm tài liệu, thông tin sinh hoạt tại các cuộc họp chi bộ, hội, đoàn thể, trường học nhằm tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh nắm vững lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

Có thể nói, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy Đông Hải đã góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong tình hình mới. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mô hình, công trình, phần việc sáng tạo, hiệu quả

Quán triệt Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 60 của BTV Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành huyện Đông Hải đã quan tâm chỉ đạo tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch/bản cam kết và đăng ký các công trình, phần việc của tập thể, cá nhân thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chủ đề học tập Bác của tỉnh gắn với thực hiện các NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Kết quả cuối năm, các công trình, phần việc thực hiện đều đạt tiến độ từ 40 - 100%. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như: phần việc của Đảng bộ thị trấn Gành Hào về tập trung thực hiện xây dựng các mô hình “Bếp ăn từ thiện” và “thực hiện tuyến đường hoa không rác, nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại IV”, các mô hình “trao sinh kế, giúp nhau giảm nghèo”, “tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế”; mô hình vận động Nhân dân lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại ấp Hoàng Minh (xã An Trạch); Công an huyện với các công trình, phần việc tiêu biểu như “bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm nóng phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” và “xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”, mô hình “gây quỹ đồng đội” giúp đỡ nhau trong cuộc sống, “Ngày thứ Bảy vì dân” tình nguyện và chung sức vì cộng đồng, các hoạt động đổi mới sáng tạo trong công tác cấp phát thẻ căn cước công dân; Trường THPT Gành Hào với phong trào “thu gom ve chai, giấy vụn”, “học sinh nhịn ăn quà bánh đóng góp mỗi bạn ít nhất 1.000 đồng/tháng”; Trung tâm Y tế huyện tổ chức các hội thi “tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ giỏi”, “tay nghề bác sĩ giỏi”…

NGUYỄN HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.