Cụm các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Hiệu quả từ thực hiện giao ước thi đua

Thứ Sáu, 29/03/2024 | 15:05

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, toàn Đảng, Chính quyền và Nhân dân 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ đã ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức. Toàn Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (gọi tắt là Cụm thi đua) đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 của từng địa phương.

Quang cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

Nhiều tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Từ việc không ngừng thi đua, năm 2023, kinh tế toàn cụm 12 tỉnh Tây Nam Bộ có bước tăng trưởng khá, mức tăng trưởng bình quân năm 2023 của các tỉnh đạt 6,7%, cao hơn bình quân chung cả nước là 5,05%. Thu ngân sách toàn cụm trong năm qua đạt trên 98.000 tỷ đồng, vượt 7,7% dự toán. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của Cụm thi đua đạt trên 23 tỷ USD, tăng 6,79% so với cùng kỳ (năm 2022 đạt trên 21,5 tỷ USD), vượt 4,21% so với kế hoạch. Đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn cụm đều đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Theo báo cáo tổng kết của Cụm thi đua, thu nhập bình quân năm 2023 của cụm đạt trên 71 triệu đồng/người/năm. Trong đó, các tỉnh ở nhóm cao là Trà Vinh (81,75 triệu đồng), Hậu Giang (80,33 triệu đồng), Kiên Giang (73,74 triệu đồng), Cà Mau (69,8 triệu đồng)… Trong kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động, 3 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới là Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 đã được các tỉnh trong cụm tập trung vào 3 nhóm chính sách hỗ trợ. Đó là hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, điện, nước sạch; phát triển hạ tầng các vùng còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Từ đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh trong cụm.

Năm 2023, tỉnh Cà Mau dẫn đầu Cụm thi đua với trên 945 điểm, đứng thứ 2 là Sóc Trăng (938,21 điểm); được đề nghị khen thưởng cờ thi đua của Chính phủ; đồng thời tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Đẩy mạnh thi đua thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được các tỉnh trong Cụm thi đua quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đổi mới, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu. Các cấp ủy đảng trong cụm đã có nhiều hình thức triển khai, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa của từng địa phương đảm bảo kịp thời.

Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo công tác vận động quần chúng sát với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và công dân, góp phần tạo lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền.

MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của các tỉnh.

Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân về công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT); đưa công tác TĐ-KT ngày càng đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của các tỉnh.

Lãnh đạo UBND 12 tỉnh Tây Nam Bộ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: K.P

Quan tâm công tác TĐ-KT

Các tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về TĐ-KT; phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung tuyên truyền những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo. Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được tổ chức hằng năm trong dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của các tỉnh.

Công tác khen thưởng được quan tâm chú trọng, khuyến khích khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích. Việc khen thưởng cho các đối tượng là nông dân, công nhân và người trực tiếp lao động sản xuất, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tiếp tục được các tỉnh quan tâm. Qua đó tỷ lệ khen thưởng cho các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất ngày càng tăng lên; đây là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất của các tỉnh trong Cụm thi đua ngày càng phát triển.

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước các tỉnh trong Cụm thi đua đã được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TĐ-KT cơ bản hoàn thiện; bộ máy làm công tác TĐ-KT các cấp được củng cố, kiện toàn... Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề cũng được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Kim Phượng

Trong năm 2023, Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ được khen thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 43 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 35 Huân chương Độc lập các hạng, 126 Huân chương Lao động các hạng, 5 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 12 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 111 cờ thi đua của Chính phủ, 2.164 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1.013 cờ thi đua của tỉnh, 7.171 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 1.469 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 48.490 bằng khen cấp tỉnh.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.