Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân: Tuyên truyền theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở

Thứ Hai, 17/02/2020 | 17:41

Thời gian qua, công tác chính trị, tư tưởng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân tăng cường nhằm kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong cán bộ và nhân dân. Việc định hướng tuyên truyền tiếp tục được chú trọng và chủ động theo hướng sát đối tượng, sát cơ sở, kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Đại biểu huyện Hồng Dân tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Ảnh: Tùng Lâm

Năm 2019, ngành Tuyên giáo huyện Hồng Dân đã nỗ lực, phấn đấu, huy động mọi lực lượng, chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Việc tham mưu, đề xuất khá kịp thời, có chất lượng, hiệu quả cao; các nội dung tham mưu có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhằm triển khai thực hiện, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác giáo dục lý luận chính trị, điều tra dư luận xã hội, công tác phối hợp với các ngành, các cấp chặt chẽ hơn. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ được quan tâm chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đồng thời tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy; sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo huyện với các cơ quan, ban ngành huyện, đảng bộ các xã, thị trấn. Song song đó là bám sát tình hình thực tiễn, đề ra phương pháp tác chiến phù hợp, tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy hiệu quả tuyên truyền, đề cao vai trò của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực thi có hiệu quả trong nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân, thời gian qua, ngành Tuyên giáo huyện xác định rõ vai trò đầu tàu của mình trong định hướng dư luận, quán triệt và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Từ đó tăng cường nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tổ chức triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Bám sát các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của các cấp ủy đảng; chủ động phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Chú trọng làm tốt chức năng tham mưu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo địa phương, đơn vị đối với công tác lý luận chính trị, công tác báo chí, công tác khoa giáo, công tác văn hóa - văn nghệ, công tác nghiên cứu dư luận xã hội, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng, chú trọng hướng về cơ sở.

Bên cạnh đó, ngành cũng tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết mô hình và cách làm thiết thực, hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, phấn đấu mỗi loại hình cơ sở đảng có một mô hình, sáng kiến tiêu biểu mới về học tập, làm theo Bác để điển hình, nhân rộng.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.