Cải cách hành chính

Triển khai các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2024

Thứ Hai, 04/03/2024 | 16:02

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 do UBND tỉnh ban hành, trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành CCHC “đến nơi đến chốn”. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Họp tổ kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: K.K

Phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực CCHC của tỉnh, các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC, có sự phân công, cơ chế phối hợp thống nhất rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan chủ trì triển khai nội dung CCHC để đảm bảo kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh; tình hình triển khai các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nêu điển hình các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác CCHC để nhân rộng, phát huy sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC; tích cực tổ chức tuyên truyền công tác CCHC thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, nghiên cứu khoa học, hội thi CCHC cho các CBCCVC…

Huy động và bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao năng lực nghiên cứu và chỉ đạo của các cơ quan có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức làm tham mưu nhiệm vụ CCHC; ưu tiên về nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ CBCCVC, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; thực hiện đổi mới phương thức đánh giá CBCCVC dựa trên kết quả công việc được giao. Tiếp tục triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, đồng thời triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh; đổi mới phương pháp đánh giá xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua - khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác CCHC tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Qua đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.