Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2022 - 2026: Để văn hóa phát huy sức mạnh nội sinh

Thứ Sáu, 24/06/2022 | 16:24

Tiếp tục phát triển có chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… là mục đích cốt lõi của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi tắt là phong trào) giai đoạn 2022 - 2026 ở Bạc Liêu.

Cổng chào ấp văn hóa trên địa bàn xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).

Văn hóa - sợi chỉ đỏ

Vai trò của văn hóa trong phong trào tiếp tục được phát huy như sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó là việc gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện phong trào gắn với các cuộc vận động hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào cũng được Ban chỉ đạo các cấp chú trọng. Cụ thể là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của Nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng ở khu dân cư, tạo cơ chế quản lý đồng bộ, chặt chẽ để phong trào phát triển toàn diện và bền vững. Xây dựng đời sống văn hóa bằng sức mạnh toàn dân như đúng tên gọi, bản chất của phong trào, theo đó giai đoạn 2022 - 2026 chú trọng huy động các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào trên cơ sở mức đầu tư, hỗ trợ của ngân sách nhà nước kết hợp với vận dụng có hiệu quả các chính sách xã hội hóa về hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm động viên sự tích cực tham gia đóng góp của Nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, từng bước nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp của xã Định Thành A (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T

Kiến tạo môi trường văn hóa 

Đó là việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thật sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng bằng việc phát huy vai trò của các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi nói riêng và Nhân dân nói chung trên không gian mạng kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

Đời sống văn hóa của Nhân dân được kiến tạo ngay từ mỗi tế bào của xã hội - gia đình. Chính vì vậy, quan trọng vẫn là việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thật sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em thương yêu nhau. Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn dân cư; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng là phần việc cụ thể hóa của phong trào. Đặc biệt là chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường, để mỗi trường học thật sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất và lối sống văn hóa; chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống văn hóa và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, hướng con người có hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện - mỹ, nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong thời đại mới.

Phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vẫn là then chốt, Nhân dân phải là chủ thể bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu ấp, khóm văn hóa, tiêu biểu cũng là nhân tố quan trọng… Đồng loạt những phần việc này trong giai đoạn mới, phong trào sẽ thật sự lan tỏa và thấm sâu trong đời sống văn hóa của toàn dân.

NHẬT QUỲNH

Một số mục tiêu của phong trào trong giai đoạn 2022 - 2026

- 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

- 100% đơn vị hành chính cấp huyện có đủ 3 thiết chế văn hóa: trung tâm văn hóa - thể thao, đài truyền thanh và thư viện, 100% đơn vị cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao.

- 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- 100% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- 100% ấp, khóm giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- 95% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc.

- Phấn đấu đưa mục tiêu đối với đơn vị Thư viện, Bảo tàng tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật vào năm 2026.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.