Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Thứ Sáu, 08/07/2022 | 16:00

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Kết luận 01 chỉ rõ cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân. Góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị 06, qua đó yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, xem đây là việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân mình. Đồng thời tiếp tục phổ biến, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, xóa bỏ những biện pháp, cách làm nặng hình thức, phong trào, hiệu quả thấp.

Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về các nội dung, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, rèn luyện đi vào chiều sâu, bám sát bản thân và chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả việc học tập, làm theo và nêu gương là căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Chỉ thị 06 còn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tự giác học tập và làm theo các phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”…

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên và nâng cao hơn về chất lượng. Từ đó tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.