Cải cách hành chính

Cải cách hành chính: Nhìn từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Tư, 28/02/2018 | 17:02 G2T+7

Năm 2018, việc xây dựng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sẽ đảm bảo phù hợp quy hoạch. Việc bố trí không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy hoạch mà còn phải phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ được giao, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng CBCCVC và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Trong năm 2018, tỉnh triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt, sắp xếp lại biên chế số lượng người làm việc và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt để sửa đổi bổ sung đúng theo quy định.

Song song đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá CBCCVC và công tác quản lý CBCCVC. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và theo phân cấp của tỉnh, xây dựng các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn việc đánh giá CBCCVC gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ CBCCVC có số lượng, cơ cấu hợp lý đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, thường xuyên rà soát lại các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, loại bỏ những nội dung đào tạo trùng lắp, để công tác đào tạo, bồi dưỡng mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, chương trình khuyến khích thu hút người có trình độ đại học, sau đại học phù hợp với nhu cầu của tỉnh vào làm việc trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là ở cơ sở) vẫn tiếp tục được quan tâm chú trọng. Kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ của CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp cũng là một mục tiêu mà tỉnh hướng tới. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, thực hiện chính sách tinh giản biên chế…

Cải cách bộ máy nhà nước cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong cải cách hành chính hiện nay. Chúng ta phải chú trọng rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan, đơn vị, xem xét điều chỉnh, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp có chức năng trùng lắp nhau, khắc phục tình trạng chồng chéo, hoạt động không hiệu quả.

Đẩy mạnh đánh giá cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập cơ cấu tổ chức phù hợp, bảo đảm sự phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục xem xét phân cấp và ủy quyền cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với các lĩnh vực về ngân sách, tài chính, xây dựng cơ bản, xây dựng nguồn nhân lực nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.